ความเป็นมา


         เนื่องจากกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่มเน้นการเติมเต็มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลุกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชากรที่ดี มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

          การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น จึงจัดให้มีกิจกรรมชุมนุม


หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก