ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2/2565

โปรดอ่าน

1. ระบบใช้งานผ่าน Smartphone และ Computer ได้
2. นักเรียน 1 คน ใช้สิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และ ลงได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ลงทะเบียนชุมนุม 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.50 น. - ระบบปิด 2 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 
16.30 น.

4. นศท. ไม่ต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนปฏิบัติดังนี้

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน  : (หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุมแจ้งผ่านหัวหน้าชั้นของนักเรียน)

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ด้วยเหตุประการใด ให้ติดต่อหัวหน้างานชุมนุม (อ.ลัดดาวรรณ อรุณ) ไม่รับติดต่อกรณีขอเปลี่ยนชุมนุม

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ